Elke afspraak die bij Nails! What Else?! persoonlijk, telefonisch of per e-mail wordt gemaakt, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nails! What Else?! en een cliënt waarop Nails! What Else?! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
Nails! What Else?! zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nails! What Else?! zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Nails! What Else?! werkt uitsluitend op afspraak. Afspraken of annuleringen worden alleen telefonisch (geen sms of e-mail) of in de salon vastgelegd of gewijzigd. Houd bij het maken van een afspraak rekening mee dat een behandeling ongeveer 1 uur duurt (dit is bij een nabehandeling 2 kleuren). De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Nails! What Else?! melden. Onder telefonisch melden worden geen sms/mail berichten geaccepteerd. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig na komt, mag Nails! What Else?!het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Nails! What Else?! de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bent u meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon mag Nails! What Else?! de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, hier wordt een factuur van toegezonden of verrekend bij een volgende afspraak. Bij het niet voldoen van de factuur wordt er een incassobureau ingeschakeld. Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten en verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. De Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Nails! What Else?! echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijk en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. Cliënt is over de verschuldige incassokosten eveneeens rente verschuldigd. Nails! What Else?! moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Nails! What Else?!.

4. Betaling
Nails! What Else?! vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de Salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Nails! What Else?! vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop de betaling van de behandeling en eventuele producten alleen contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Nails! What Else?! is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen. Uitzondering zijn de arrangementen hier gelden andere betalingen voor. Nails! What Else?! geeft geen geld terug als u niet tevreden bent met het resultaat, (want u betaalt voor onze producten en mijn tijd) maar komt met een alternatieve oplossing en dit geschiedt in overleg. (Dit geldt uiteraard niet als de nagels op onjuiste manier gebruikt zijn.)

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nails! What Else?! vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Nails! What Else?! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nails! What Else?! neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nails! What Else?! behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nails! What Else?! zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Nails! What Else?! is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nails! What Else?!verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Nails! What Else?! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nails! What Else?! is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Nails! What Else?! geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

* De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon of andere styliste en andere.
* De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
* De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
* De cliënt andere producten dan de door Nails! What Else?! geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
* De cliënt ht medicijngebruik, lichamelijke aandoeningen of werkzaamheden heeft verzwegen.
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
* De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* De cliënt zwanger is of borstvoeding geeft (dit heeft te maken met een ander hormoonspiegel)
* De cliënt nagelbijter is en niet het advies heeft opgevolgd van de nagelstyliste.
* De cliënt jonger is dan 18 jaar.

9. Extra kosten
Nieuwe klanten die hun nagels bij laten werken die al een set hebben laten zetten bij een andere salon / nagelstyliste / andere of vaste klanten die tussentijds aan de behandelingen bij Nails! & Beauty! What Else?! de nagels bij laten werken door een andere salon / nagelstyliste / andere dienen rekening te houden met eenmalige extra kosten, daar wij extra werk hebben om de kwaliteit en uitstraling te waarborgen waar Nails! & Beauty! What Else?! om bekend staat.

10. Beschadiging & diefstal
Nails! What Else?!heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nails! What Else?! meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nails! What Else?!. Nails! What Else?! moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nails! What Else?! de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nails! What Else?! en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Hygiëne
Hygiëne bij Nails! What Else?! is heel belangrijk, daarom wordt er gewerkt aan de Purex Tafel deze heeft 4 voudige afzuiging en filtering dus u zult geen last meer hebben van nagelstof of acrylgeuren. Bij elke behandeling worden handen en nagels gereinigd en gedesinfecteerd. Voor elke klant een schone handdoek, zijn/haar persoonlijke vijlenset(deze zijn voorzien van naam en adres). Na elke behandeling wordt de tafel en de materialen gereingd en gedesinfecteerd. Er mag niet gerookt of gegeten worden.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nails! What Else?! het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Cadeaubonnen
Alle cadeaubonnen hebben een geldigheid van onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen, na die periode te vervallen. De aangegeven waarde is in euro's, inclusief BTW. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen behandeling dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. Cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar. Cadeaubonnen worden uitsluitend verstuurd nadat Nails! What Else?! de betaling heeft ontvangen. Aanpassing van de waarde, afgifte datum en/of unieke code maakt de cadeaubon ongeldig.

15. Salonregels
* Om een set Acryl of Gel nagels te laten zetten hanteert Nails! What Else?! de minimale leeftijd van 18 jaar. Uitgezonderd is PN (16 jaar met toestemming van de ouders). * Hou bij het maken van een afspraak rekening mee dat een behandeling ongeveer 1 uur duurt. * Tijdens de behandeling mag er niet gerookt en/of gegeten worden. * Iedere behandeling gaat volgens afspraak en wordt na afloop contant afgerekend er is geen pin aanwezig.

16. Recht
Op elke overeenkomst tussen Nails! What Else?! en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Bij de eerste bezoek/behandeling aan Nails! What Else?! krijgt u de algemene voorwaarden overhandigd. Deze voorwaarden zijn weergegeven op de website van Nails! What Else?!. www.nailswhatelse.nl. U kunt ook de voorwaarden gratis bij Nails! What Else?! opvragen.